Statut

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO P.N. NASZ ŚWIATOWID

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę NASZ ŚWIATOWID. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (U. 2015 poz.1393).
 5. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Podtrzymywanie etosu oficera wywiadu Rzeczypospolitej Polskiej opartego na honorze, patriotyzmie, zaangażowaniu i lojalności wobec państwa i jego obywateli.
  2. Troska o prawa członków Stowarzyszenia nabyte w trakcie służby w strukturach wywiadu. Organizowanie pomocy w egzekwowaniu tych praw.
  3. Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego poprzez: udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, aktywność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocję zatrudnienia i aktywności zawodowej.
  4. Prowadzenie działalności samopomocowej dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji. Realizacja celów statutowych odbywa się z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki służby oraz ochrony tajemnicy państwowej.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Nieodpłatną działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą w sferze zadań regulaminowych;
  2. Nieodpłatne organizowanie konferencji, seminariów, odczytów i spotkań o tematyce związanej ze statutową działalnością Stowarzyszenia;
  3. Wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w kwestiach będących przedmiotem aktywności Stowarzyszenia. Reagowanie, w przestrzeni publicznej, na przypadki naruszania praw i dobrego imienia byłych funkcjonariuszy Zarządu Wywiadu UOP oraz byłych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu;
  4. Występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi uregulowań prawnych, emerytalnych i socjalno-bytowych dotyczących byłych funkcjonariuszy wywiadu RP;
  5. Zorganizowanie mechanizmu pomocy prawnej w celu ochrony i skutecznego egzekwowania praw nabytych (w tym emerytalnych) członków Stowarzyszenia;
  6. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych;
  7. Powołanie zespołów problemowych zajmujących się wybranymi aspektami działalności;
  8. Prowadzenie strony internetowej.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełne zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem RP, która w przeszłości pełniła służbę w strukturach wywiadu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w Zarządzie Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa i/lub Agencji Wywiadu.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte bez względu na płeć, światopogląd, religię lub poglądy polityczne.
 4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków-założycieli. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do podejmowania uchwały w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
 5. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. korzystania z dorobku i wszystkich form działalności Stowarzyszenia;
  2. udziału we wszystkich zebraniach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  3. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;
  4. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  2. udziału w Zebraniach Członków;
  3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  4. regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. śmierci członka;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   1. Rażącego naruszenia zasad statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia;
   2. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
   3. Braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia w okresie ostatnich 12 miesięcy działalności stowarzyszenia;
   4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie 24 miesięcy od opłacenia ostatniej składki miesięcznej.
 1. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 2. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków;
  2. Zarząd Stowarzyszenia;
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do jego zakresu działania, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. ustalanie kierunków i form działalności Stowarzyszenia;
  2. uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian;
  3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji tych władz;
  4. przyjmowanie sprawozdań regulaminowych organów Stowarzyszenia ze swojej działalności;
  5. ostateczne rozstrzyganie kwestii członkostwa w Stowarzyszeniu;
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach organizacyjno-finansowych przekraczających uprawnienia zarządu zwykłego;
  7. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 3. Zwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane przynajmniej raz w roku w terminie do 30 kwietnia.
 4. Przedmiotem Zwyczajnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok,
  3. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków.
 5. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/4 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 6. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 7. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 8. Stowarzyszenie jest kierowane i reprezentowane przez 5 (pięcio) osobowy Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.
 9. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 (trzech) osób wybierana przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.
 10. Wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że Zebranie zdecyduje o głosowaniu tajnym.
 11. Wyboru Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie tych organów.
 12. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po zakończeniu kadencji, na skutek złożonej rezygnacji lub odwołania przez Zebranie Członków.
 13. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić grupa 1/4 członków. Wniosek jest głosowany na najbliższym Zebraniu Członków według zasad analogicznych jak przy wyborze.
 14. Zadania Zarządu Stowarzyszenia polegają na:
  1. prowadzeniu bieżącej działalności regulaminowej, w tym podejmowaniu uchwał zarządu poprzez głosowanie jawne na zasadzie zwykłej większości głosów członków zarządu;
  2. reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz;
  3. zwoływaniu i przygotowywaniu Zebrania Członków;
  4. przedstawianiu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności i propozycji w sprawach dalszej aktywności Stowarzyszenia;
  5. prowadzeniu spraw organizacyjno-finansowych, w tym sprawozdawczości na potrzeby organów kontrolnych. Zarząd wybiera ze swojego grona jednego członka upoważnionego do prowadzenia spraw finansowych, który może być zmieniony przez Zarząd w trakcie jego kadencji na zasadzie upoważnienia;
  6. przyjmowaniu nowych członków i podejmowaniu ewentualnej uchwały o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;
  7. korespondencję kierowaną do zarządu Stowarzyszenia może wysyłać I odbierać jeden z jego członków na zasadzie udzielonego mu przez Zarząd upoważnienia.
 15. Zadania Komisji Rewizyjnej polegają na:
  1. kontroli – co najmniej raz w roku – działań Zarządu pod kątem ich zgodności z regulaminem i uchwałami Zebrania Członków oraz gospodarki i finansów Stowarzyszenia;
  2. zwracaniu się do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniu wyjaśnień;
  3. występowaniu na Zebraniu Członków ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 16. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu organu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną, decydujący głos ma Przewodniczący danego organu.
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. składek członkowskich;
  2. dotacji;
  3. darowizn;
  4. zbiórek publicznych;
  5. spadków, zapisów;
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 2. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków + 1 uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Strona ŚWIATOWID.ORG w skrócie

 • Kontakt
  • Adres:
   ul. Wałbrzyska 11/85,
   02-739 Warszawa

   Miejsce spotkań:
   Warszawa, Dom Kultury Stokłosy,
   ul. Lachmana 5.
   O terminach spotkań informacja na stronie w Aktualnościach,
   tel.: (+48) 790 567 889

   E-mail: zarzad@swiatowid.org
   Telefon: (+48) 885 853 824
   Numer konta: : 44 1020 1097 0000 7802 0305 3725 (PKO BP SA)